ΕΣΤIΑ ΑΕΒΕ

ΒΙ.ΠΑ Θέρμης

570 01 Θεσσαλονίκη

Τ.Θ: 908 Ν. Ραιδεστού

T: 2310 475065

F: 2310 467563

ΕΠ-014 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρίας ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε αποτελεί τον επιδιωκόμενο στόχο της εταιρείας, και τις ειδικότερες ευθύνες της διοίκησης που απορρέουν από αυτήν.

Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων που να εναρμονίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000,έτσι ώστε η εταιρεία να εγγυάται την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της και να παρέχουν απόλυτη ασφάλεια στον τελικό αποδέκτη, καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών, έτσι ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με την τρέχουσα Νομοθεσία.

Η εταιρεία με την πολιτική ποιότητας έχει δεσμευτεί για την τήρηση των παρακάτω:

 • Η παραγωγή προϊόντων που να συμμορφώνονται στις Διατάξεις τους Κανονισμούς και Πρότυπα που τα αφορούν και είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται.
 • Κατευθυντήρια γραμμή η ποιότητα των προϊόντων, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του με δραστηριότητες ελεγχόμενες και σωστά σχεδιασμένες.
 • Ικανοποίηση των διμερών συμφωνηθέντων απαιτήσεων ασφάλειας των πελατών.
 • Διατήρηση αποτελεσματικής επικοινωνίας με προμηθευτές, πελάτες και αρμόδιες αρχές ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων.
 • Επιλογή των προμηθευτών με αυστηρές προδιαγραφές και κριτήρια καθώς και με συνεχή έλεγχο.
 • Στελέχωση της εταιρίας με προσωπικό υπεύθυνο και με γνώση, το όποιο να ανταποκρίνεται πλήρως στον σημαντικό του ρόλο για την διασφάλιση της υγιεινής των παραγομένων τροφίμων.
 • Συνεχής επένδυση της εταιρίας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της.
 • Εφαρμογή του ΣΔΑΤ όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου FSSC 22000.
 • Παροχή των απαραίτητων για την εγκατάσταση και την λειτουργία του συστήματος οικονομικών πόρων και μέσων
 • Συνεχής παρακολούθηση του ΣΔΑΤ και επικύρωση της αποτελεσματικότητας του.
 • Συνεχής βελτίωση του ΣΔΑΤ, ώστε να καλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες πελατών & οι νέες απαιτήσεις της Νομοθεσίας

Το πεδίο εφαρμογής του Προτύπου FSSC 22000 της εταιρίας ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε είναι: Σχεδιασμός & Παραγωγή Άρτου, Αρτιδίων, Αρτοπαρασκευασμάτων, Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου, Πιτοποιΐας, Σφολιάτας, Ζαχαροπλαστικής-Παγωτού & Παγωμένου Γλυκίσματος (σε έτοιμη για Κατανάλωση ή Κατεψυγμένη ή Ημιέτοιμη Μορφή).

Όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της ποιότητας και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας και δεσμεύεται με ταυτόχρονες ενέργειες για μία συνεχή προσπάθεια, που αφορά την βελτίωση όλων των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, θέτοντας πάντα ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο και στόχους, που μπορούν να υλοποιηθούν και αποτιμηθούν με συγκεκριμένες μετρούμενες προδιαγραφές.

Η γνωστοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σε όλο το προσωπικό της εταιρείας αποτελεί μέρος της όλης διαδικασίας και αναφέρεται σε κάθε ευκαιρία που σχετίζεται με θέματα ασφάλειας τροφίμων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, η Ομάδα ΣΔΑΤ και όλοι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των δύο συστημάτων. στην περιοχή τους και πρέπει να είναι βέβαιοι ότι το προσωπικό τους είναι ενήμερο για τις απαιτήσεις του, όπως και τι ζητείται από αυτούς.

Οι Προϊστάμενοι μπορούν να αναθέσουν εργασίες σε εξειδικευμένους και έμπειρους υφισταμένους, αλλά η τελική ευθύνη είναι δική τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

10.12.19